تبلیغات در یوتیوب

پلن های تبلیغات در یوتیوب

پلن اقتصادی

 1. مدیریت رایگان اکانت

 2. پشتیبانی از اکانت شما
 3. مشاوره و مدیریت رایگان اکانت از ساعت 10 الی 18 
 4. مناسب برای کانال های کوچک

پلن حرفه ای

 1. مدیریت رایگان اکانت

 2. پشتیبانی از اکانت شما
 3. مشاوره و مدیریت رایگان اکانت از ساعت 10 الی 18 
 4. حساب بیزینسی
 5. تبلیغات skippable

 6. تبلیغات  non-skippable

 7. تبلیغات Discovery
 8. تبلیغات Bumper
 9. مناسب برای کانال های حرفه ای
چرا تبلیغات در یوتیوب را انتخاب کنید؟
تبلیغات در یوتیوب چگونه است؟
برای انجام تبلیغات یوتیوب می‌توانید کانال های مرتبط و پربازدید را انتخاب کنید و ویدیو تبلیغاتی خود را در بین آن به نمایش بگذارید. هزینه تبلیغ دریوتیوب بر اساس رتبه تبلیغ و امتیاز کیفی آن مشخص می‌شود.
هزنیه تبلیغات در یوتیوب

به طور کلی هزینه تبلیغات یوتیوب به موارد زیر بستگی دارد؛

 • خدمات کسب و کار
 • کانال انتخاب شده برای نمایش تبلیغات
 • میزان بودجه روزانه کمپین
انواع تبلیغات در یوتیوب

skippable:در این نوع تبلیغات، تبلیغ ویدئویی شما قبل، حین یا پس از پخش ویدئوهای یوتیوب به کاربران نمایش داده می‌شود. کاربران می‌توانند تبلیغ را پس از ۵ ثانیه  رد کنند.

non-skippable:در این نوع تبلیغات، تبلیغ ویدئویی شما قبل، حین یا پس از پخش ویدئوهای یوتیوب به کاربران نمایش داده می‌شود و کاربران امکان رد کردن تبلیغ را ندارند.

Discovery=در این نوع تبلیغات، تبلیغ ویدئویی شما به عنوان یکی از نتایج لیست جست‌وجو یا ویدئوهای مرتبط در یوتیوب، به کاربران نمایش داده می‌شود.
Bumper=تبلیغات بامپر، مشابه تبلیغات Non-skippable است؛ با این تفاوت که حداکثر مدت زمان آن ۶ ثانیه است.
 

 

 

 

فرم تماس با کارشناسان کاراکو وب